COMPUS DE
Monica Dona
31.10.2018
No items found.

Regulament Participare Tombolă

Regulamentul TomboleiZilele Porților Deschise – 1-3 NoiembrieSECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:1.1. Organizatorul Tombolei „Zilele Portilor Deschise” este Business Lease România, cu sediul social în Voluntari, adresa: Șoseaua București-Nord nr. 15-23, et. 1, Swan Office & Technology Park, Henley Building, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J23/1862/2015, CUI 17192393, numit în cele ce urmează „Organizatorul”.1.2. Tombola „Zilele Portilor Deschise” se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ,,Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor Participanților. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook Business Lease România https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/ și pe site-ul propriu.Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.1.3. Baza de date și pagina concursului sunt operate de către Organizator.1.4. Organizatorul va desfășura în cadrul acestei Tombole următoarele activități:- va colecta datele participantilor la evenimentul denumit Zilele Portilor Deschise, organizat in perioada 1-3 noiembrie, la sediul Automarket din Șoseaua București-Nord nr. 15-23;- va anunța evenimentul pe pagina de fani Business Lease România, pe contul de Linkedin și pe site-ul propriu, accesul la eveniment fiind liber;- participanții la eveniment își vor completa datele de contact pe taloanele puse la dispoziție de organizator. Accesul acestora la eveniment nu este condiționat de completarea talonului de participare la Tombolă.- Organizatorul va selecta câștigătorul printr-un sistem de tip random.org;- va prelua prin intermediul talonului de participare la Tombola următoarele date: nume, prenume, e-mail, precum și acceptul ca aceste date să fie prelucrate și utilizate de Business Lease în scop de marketing.- în vederea expedierii premiilor către câștigători va prelua următoarele date: nume, prenume, nr. de telefon și adresa de corespondență.Câștigătorii vor fi anunțați în data de 6 noiembrie, până la ora 18:00, pe pagina de fani Business Lease România și via email.SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI:Campania este organizată și se desfășoară în cadrul Evenimentului organizat de Business Lease România, Zilele Porților Deschise, din perioada 1-3 noiembrie 2018.SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A Tombolei:3.1. Tombola începe la data de 01.11.2018, ora 10:00, și se desfășoară până la data de 03.11.2018, ora 18:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Tombolei”).Câștigătorii vor fi anunțați în data de 06.11.2018.3.2. Înainte de începerea Tombolei și după încetarea duratei acesteia, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu conferă dreptul de participare.3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Evenimentului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/.SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:4.1. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau reședința în România, care au împlinit 18 ani până la data începerii prezentei Tombole. Participarea la Tombola implică cunoașterea și însușirea termenilor și condițiilor de derulare a acesteia și acordul complet și liber al participantului cu privire la acesta.4.2 Prin participarea la prezenta tombolă, participantul acorda în mod liber și neîngrădit acordul cu privire la prevederile acestuia în materie de protecție a datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului.Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal („GDPR”) 679/2016, iar prin participarea la tombolă fiecare participant declară în că are cunoștință de prevederile celor două acte normative și că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Business Lease Romania.4.3. La prezenta Tombolă nu au dreptul să participe angajații Organizatorului, ai Agenției, și ai companiei Business Lease România, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor menționați mai sus.4.4. Participantul la aceasta Tombolă trebuie să fie un „posesor legal” al unei adrese de e-mail în perioada Tombolei. „Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.4.5. Participanții se pot înscrie cu un singur talon de tombolă.Participantul va participa la prezenta Tombolă luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:5.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă 10 premii constând în:- 5 brățări Fitbit Flex.- 3 bilete la 4DX- 2 tichete de combustibil în valoare de 100 de lei fiecareValoarea totală a premiilor este 600 lei. 5.2. Câștigătorii premiului nu are dreptul de a solicita contravaloarea premiului câștigat în bani și nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor acestuia.SECȚIUNEA 6. MECANISMUL Tombolei:6.1. Tombola se derulează în cadrul evenimentului Zilele Porților Deschise organizat de Business Lease România, cu sediul social în Voluntari, adresa: Șoseaua București-Nord nr. 15-23.Înscrierea în tombolă se realizează prin completarea talonului de participare cu datele solicitate de organizator începând cu data de 01.11.2018, ora 10:00.6.3. Tombola va avea cinci câștigători, selectați cu ajutorul unui mecanism de tip random.org.6.4. Câștigătorii vor fi afișați pe data de 06.11.2018, pe pagina de fani https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/. Un participant poate poate fi desemnat câștigător o singură dată pe durata acestei tombole.6.5. Se iau în considerare taloanele completate în perioada 01.11.2018, ora 10:0003.11.2018, ora 18:00.SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR:Premiile din cadrul Tombolei se vor acorda după cum urmează: la sfârșitul perioadei de Eveniment, câștigătorii vor fi menționați printr-o postare specială pe pagina de Facebook Business Lease România. Câștigătorii vor fi contactați de Organizator prin transmiterea unui mesaj electronic, pentru a furniza datele necesare validării conform prezentului Regulament și pentru a primi informații cu privire la modul în care vor beneficia de Premiile Tombolei. Premiile nerevendicate nu se vor acorda de către Organizator.SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE:8.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească toate condițiile descrise în secțiunile 3, 4 și 6 ale Regulamentului oficial al Tombolei. De asemenea, în momentul intrării în posesia premiului, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pașaportul);8.2. Pentru validarea și acordarea premiului, câștigătorul trebuie să transmită Organizatorului, în termen de maximum 48 de ore de la contactare, datele necesare acordării Premiului.8.3. Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 48 de ore de la data afișării numelor câștigătorilor pe pagina de Facebook Business Lease România. Contestația se transmite Organizatorului prin e-mail, pe adresa info@businesslease.ro, și va cuprinde în mod obligatoriu: I. numele, prenumele și ziua în care a participat la Tombolă; II. prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. Contestațiile se vor soluționa în termen de două zile lucrătoare de la data comunicarii.SECȚIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR:Acordarea premiilor câștigătorilor se va efectua la sediul Business Lease România, în localitatea Voluntari, Șos. București-Nord nr. 15-23.SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII:10.1. Taloanele înscrise înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com sau email pe durata Tombolei.SECȚIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR:11.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanților la acest Studiu și Concurs în conformitate cu Legea 677/2001.11.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.11.3. Prin înscrierea la Tombolă, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului și cu faptul că datele lor personale vor fi prelucrate. Datele personale sunt colectate de Organizator doar de la câștigători și vor fi folosite pentru înmânarea premiilor. Acestea sunt: numele, prenumele, adresa de livrare a premiului. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.11.4. Organizatorul le poate solicita Câștigătorilor consimțământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele, localitatea de reședința și imaginea lor. Pentru a-și exprima acordul expres în acest sens, Participanții câștigători vor completa și valida o declarație în care vor fi cuprinși termenii acestui acord. Organizatorul nu condiționează participarea la Tombolă sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care Participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.11.5. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor Participanților. Participantul la Tombolă, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).11.6. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată, către SC Business Lease SRL, cu sediul în Voluntari, Șos. București-Nord nr. 15-23.11.7. Doar câștigătorilor tombolei organizate în perioada 1-3 noiembrie de către compania Business Lease li se vor solicita adresa de corespondență pentru transmiterea datelor privind Premiul.11.8. După înmânarea premiilor, datele personale colectate de la câștigătorii tombolei sunt distruse.SECȚIUNEA 12. LITIGII:În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ:13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifică termenii Regulamentului.13.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la concurs pe pagina https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/, în termen de cinci zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.SECȚIUNEA 14. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI PREMIULUI:14.1. Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Tombolei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.14.2. Numele câștigătorilor Tombolei vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/ în data de 06.11.2018, nu mai târziu de ora 18:00.SECȚIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL Tombolei:Regulamentul Oficial al tombolei din cadrul evenimentului Zilele Portilor Deschise este disponibil gratuit oricărui solicitant pe pagina de fani Business Lease România: https://www.facebook.com/BusinessLeaseRO/, precum și pe site-ul companiei, www.businesslease.ro.

Lasă-ne să te contactăm

Lăsați-ne contactul dvs. și vă vom suna
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.